Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn:

 

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle -ook toekomstige- overeenkomsten in het kader waarvan Quality Tools Holland B.V. onder welke titel dan ook zaken levert en/of diensten verricht alsmede in dat kader af te leggen verklaringen.

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN, TEKORTKOMINGEN VAN DE KOPER EN (INTELLECTUELE) EIGENDOM

1.  De aanbiedingen van Quality Tools Holland B.V. zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Quality Tools Holland B.V. heeft het recht om een vrijblijvende aanbieding nog tot en met de vierde werkdag na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Monsters, modellen, afbeeldingen en door Quality Tools Holland B.V. te verstrekken documentatie geven slechts bij benadering een indruk van de te leveren zaak, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

2.  Koper raakt in het geval van wanprestatie ogenblikkelijk in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Quality Tools Holland B.V. heeft in dat geval het recht om tussen haar en koper gesloten overeenkomsten die nog niet zijn afgewikkeld te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten. Tevens kan Quality Tools Holland B.V. in dat geval van koper al hetgeen hij aan haar verschuldigd is, in een keer opeisen. De in deze alinea neergelegde rechten heeft Quality Tools Holland B.V. ook indien koper (voorlopige) surséance van betaling verkrijgt, in staat van faillissementen wordt verklaard of de onderneming van koper wordt geliquideerd of door derden wordt overgenomen. Een en ander laat de rechten van Quality Tools Holland B.V. op schadevergoeding onverlet.

3.  Quality Tools Holland B.V. behoudt de (intellectuele) eigendom van alle afbeeldingen, tekeningen, schetsen, berekeningen en documenten die zij in het kader van een afbeelding of de uitvoering van de overeenkomst aan koper ter beschikking heeft gesteld. Zij mogen in geen geval op enige wijze aan derden ter beschikking worden gesteld.

ARTIKEL 3: MONTAGE EN INSTALLATIE

De omvang van de door Quality Tools Holland B.V. te verrichten werkzaamheden c.q. de hoeveelheid en kwaliteit van hetgeen zij moet leveren wordt, tenzij anders overeengekomen, bepaald door hetgeen in de overeenkomst is voorgeschreven. Alle inrichtingen / voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de opstelling / juiste werking van de te monteren zaken zijn voor risico van koper tenzij de aan Quality Tools Holland B.V. gegeven opdracht werkzaamheden als in deze zin bedoeld, inhouden. Quality Tools Holland B.V. gaat er van uit dat de werkzaamheden ter plaatse zonder onderbrekingen, vertragingen of hinder kunnen geschieden, bij gebreke waarvan de daardoor veroorzaakte kosten voor rekening van koper komen. Voor het personeel van Quality Tools Holland B.V. dienen geschikte voorzieningen aanwezig te zijn. De koper dient alle medewerking te geven indien Quality Tools Holland B.V. tot beproeving van de installatie wil overgaan.

ARTIKEL 4: LEVERING EN RISICO

1.  Leveringstermijnen gaan slechts in wanneer overeenstemming is bereikt over de technische details en Quality Tools Holland B.V. van de koper de benodigde informatie heeft ontvangen. Koper is jegens Quality Tools Holland B.V. verplicht tot onmiddellijke inontvangstneming van de gekochte zaak c.q. de aangeboden prestatie zodra deze aan hem wordt afgeleverd c.q. aangeboden.

2.  Overeengekomen termijnen van levering zijn nimmer fataal en gelden bij benadering, tenzij het tegendeel is overeengekomen. Bij niet tijdig levering dient Quality Tools Holland B.V. daarom schriftelijk ingebreke te worden gesteld, waarbij aan haar een na overleg met haar te bepalen redelijke termijn van tenminste 15 werkdagen na datum ingebrekestelling moet worden gegund om alsnog na te komen.

3.  Tenzij koper reeds een ingebrekestelling als bedoeld in het vorige lid heeft uitgezonden kan de overeengekomen leveringstermijn door Quality Tools Holland B.V., zonder dat zij schadeplichtig wordt, eenmaal binnen een termijn van 10  werkdagen na de overeengekomen leveringsdatum door een schriftelijke mededeling met ten hoogste 20 werkdagen worden verlengd. Koper heeft evenwel het recht om Quality Tools Holland B.V. gemotiveerd mede te delen dat niet levering binnen de door Quality Tools Holland B.V. genoemde termijn voor hem uiterst nadelig is. Indien Quality Tools Holland B.V. die mededeling niet of onvoldoende betwist, dan is zij verplicht om binnen een door koper te stellen termijn die voldoet aan dat gestelde in lid 2, tot levering over te gaan.

 4. Quality Tools Holland B.V. heeft het recht om de te leveren zaken in delen uit te leveren op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de op grond van de in de vorige twee alinea's verlengde termijn. Meer- of minderlevering van 10% van de verkochte hoeveelheden is toegestaan.

5.  De te leveren zaak is voor risico van de koper zodra deze de opslagplaats van Quality Tools Holland B.V. in Nederland verlaat. Een transportverzekering wordt slechts op uitdrukkelijke wens van de koper en voor zijn rekening afgesloten.

ARTIKEL 5: EIGENDOMSVOORBEHOUD

Quality Tools Holland B.V. behoudt zich de eigendom van alle aan de koper afgeleverde en af te leveren zaken totdat de prijs van al die zaken volledig is betaald. Indien Quality Tools Holland B.V. in het kader van de betreffende overeenkomst ten behoeve van de koper door hem te vergoeden werkzaamheden verricht, dan blijft de voorbehouden eigendom tot stand totdat de koper ook de daarop betrekking hebbende vordering geheel heeft voldaan. Tevens wordt de eigendom voorbehouden voor vorderingen die Quality Tools Holland B.V. jegens de koper mocht verkrijgen wegens enige wanprestatie door koper in de nakoming van de voornoemde verplichtingen. Vanaf het moment van aanvoer van de materialen op het werk c.q. het in de macht stellen van de verkochte zaak zijn zij evenwel voor rekening en risico van de koper. De koper mag dus de zaak, zolang deze eigendom is van Quality Tools Holland B.V., noch verpanden, noch op enige andere wijze bezwaren voor andere vorderingen dan die van Quality Tools Holland B.V..

ARTIKEL 6: BETALING, ZEKERHEID EN PRIJSWIJZIGINGEN

1.  In de prijzen van Quality Tools Holland B.V. zijn, tenzij anders aangegeven, omzetbelasting en/of andere overheidsheffingen alsmede vracht-, opslag- en bewakingskosten, niet inbegrepen. Quality Tools Holland B.V. heeft het recht om een verhoging van de kostprijs, die na de datum van de aanbieding ontstaat, aan de koper door te berekenen. Verder heeft Quality Tools Holland B.V. het recht om -indien zij redenen heeft om een perfecte nakoming van de verplichtingen van de koper te twijfelen- op ieder moment, doch in ieder geval bij het sluiten van de overeenkomst, zekerheid voor de nakoming van haar vorderingen te eisen.

2.  Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum. Koper kan nimmer enig recht op verrekening of opschorting hanteren. Indien Quality Tools Holland B.V. aan koper een gespecificeerde opgave toezendt van hetgeen hij aan Quality Tools Holland B.V. verschuldigd is en hetgeen Quality Tools Holland B.V. aan hem verschuldigd is dan dient die opgave tevens als verrekeningsverklaring. Zodra de betalingstermijn is verstreken raakt koper, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en wordt hij vanaf vervaldatum over het eindbedrag van de factuur een rente verschuldigd tot 1% per maand tot voldoening. Telkens na afloop van één jaar wordt het bedrag waarover de wettelijke rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Als plaats van betaling geldt steeds het kantoor waar Quality Tools Holland B.V. gevestigd is. Geschillen met betrekking tot de levering laten steeds de betalingsverplichting van koper onverlet.

3.  De koper is aan Quality Tools Holland B.V. alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien hij een door hem verschuldigde som, die opeisbaar is, ondanks aanmaning niet voldoet en Quality Tools Holland B.V. de vordering aan derden in handen geeft. Indien Quality Tools Holland B.V. conservatoire maatregelen neemt is een aanmaning of opeisbaarheid van de vordering niet noodzakelijk. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de vordering, met een minimum van € 50,00 exclusief btw., tenzij de vordering wordt betwist en dit tarief niet toereikend is in welk geval de kosten worden berekend aan de hand van een tarief per tijdseenheid, vermeerderd met de door de raadsman van Quality Tools Holland B.V. aan derden te betalen kosten. De gerechtelijke kosten worden steeds op de voet van het laatstgenoemde systeem in rekening gebracht met als minimum het door de rechter buiten de overeenkomst te liquideren bedrag. Daarnaast is koper de kosten die verband houden met een eventuele faillissementsaanvrage verschuldigd.

4.  Betalingen worden steeds het eerst toegerekend op die schulden tot zekerheid waarvan Quality Tools Holland B.V. niet het in artikel 5 opgenomen eigendomsvoorbehoud geldend kan maken. Met inachtneming hiervan worden de betalingen het eerst toegerekend op de verschuldigde kosten, daarna op verschuldigde rente en, tot slot, op telkens de oudste hoofdsom.

ARTIKEL 7: OVERMACHT

Onverminderd hetgeen op grond van de wet als overmacht geldt, gelden ten behoeve van Quality Tools Holland B.V. ook als overmacht staking en/of ziekte van werknemers, wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog en/of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid of brand en andere ongevallen in het bedrijf van Quality Tools Holland B.V. , een en ander voorzover als gevolg van deze omstandigheden de verdere uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet van Quality Tools Holland B.V. mag worden verlangd. Indien de overmachtsituaties langer duurt dan een maand dan heeft koper het recht om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.

ARTIKEL 8: GARANTIE, AANSPRAKELIJKHEID EN BETALINGSVERPLICHTINGEN

1.  Onverminderd het recht van Quality Tools Holland B.V. om zich op overmacht te beroepen garandeert zij met inachtneming van het in deze voorwaarde gestelde de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken en verrichte werkzaamheden gedurende 3 maanden na datum aflevering/oplevering, tenzij de fabrikant van de betreffende zaak een langere garantietermijn op de betreffende zaak verleent, dan wordt de garantie van de betreffende leverancier c.q. fabrikant gehanteerd. Ieder vorderingsrecht op Quality Tools Holland B.V. gaat teniet indien en zodra de door haar geleverde zaak niet wordt gebruikt met inachtneming van de van overheidswege voorgeschreven en/of de volgens verkeersopvattingen geldende normen en/of de eventuele door Quality Tools Holland B.V. verschafte gebruiksaanwijzing, en vast staat dat dit nalaten invloed heeft gehad op het ontstaan van de schade. Met name wordt hierbij gedoeld op bovenmatige belasting of verkeerde opslag. Verder gaat iedere aansprakelijkheid van Quality Tools Holland B.V. teniet indien koper eigenmachtig reparaties verricht of wijzigingen aanbrengt.

2.  Geringe afwijkingen in modellen, maten, kleuren alsmede wijzigingen van het product wegens aanpassing aan de nieuwste stand van de techniek leveren geen tekortkoming van Quality Tools Holland B.V. op.

3.  Indien Quality Tools Holland B.V. een tekortkoming erkent of deze met inachtneming van het in deze voorwaarden gestelde komt vast te staan dan heeft Quality Tools Holland B.V. het recht om koper mede te delen dat zij kosteloos tot herlevering van de afwijkende zaak c.q. levering van het ontbrekende overgaat. Indien Quality Tools Holland B.V. na genoemde mededeling op korte termijn tot levering overgaat dan betekent dit dat de overeenkomst op correcte wijze is nagekomen en heeft koper geen recht op schadevergoeding. Het in de vorige zin gestelde lijdt uitzondering indien koper voorafgaande aan bedoelde mededeling de overeenkomst op rechtmatige wijze buiten rechte heeft ontbonden c.q. een vordering tot ontbinding heeft ingesteld en deze wordt toegewezen.

4.  Indien blijkt dat Quality Tools Holland B.V. in verband met de uitvoering van de overeenkomst toerekenbaar tekort is geschoten en zij met inachtneming van het in deze voorwaarden gestelde schadeplichtig is, is haar verplichting tot betaling van schadevergoeding in het geval van vermogensschade beperkt tot ten hoogste het beloop van de met koper overeengekomen prijs. In het geval ander nadeel wordt geleden dan beperkt de aansprakelijkheid van Quality Tools Holland B.V. zich tot dat bedrag dat uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering tot uitkering komt.

5.  Quality Tools Holland B.V. kan slechts op grond van de in dit artikel neergelegde garantie c.q. op grond van een aan haar toerekenbare tekortkoming worden aangesproken indien de koper het door hem verschuldigde heeft betaald.

ARTIKEL 9: KEURING EN RECLAME

1.  De afgeleverde zaak dient door koper terstond na in ontvangstneming/oplevering in ieder geval gekeurd te worden op hoeveelheid en op de staat van de verpakking. Indien koper wat dit betreft wil reclameren dient hij een aantekening te plaatsen op de vrachtbrief van Quality Tools Holland B.V. binnen twee werkdagen na de inontvangstneming, bij voorkeur per telefax, op de hoogte te stellen.

2.  Voorts dient koper binnen 10 werkdagen na aflevering de zaak op deugdelijke wijze te keuren op overige afwijkingen van hetgeen is overeengekomen en, zonodig, binnen deze termijn, doch in ieder geval voor de verwerking van de zaak, bij Quality Tools Holland B.V. te reclameren.

3.  Indien het gaat om afwijkingen die in geen geval binnen de in de twee vorige leden genoemde termijnen konden worden ontdekt dan dient koper binnen 10 werkdagen nadat hij deze gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Quality Tools Holland B.V. te reclameren.

4.  Reclames die worden gedaan na de in dit artikel genoemde termijnen en/of na de in het vorige artikel bepaalde garantietermijn behoeft Quality Tools Holland B.V. niet in behandeling te nemen. Koper heeft in dat geval geen enkele vordering op Quality Tools Holland B.V.. Indien Quality Tools Holland B.V. een dergelijke reclame toch in behandeling neemt dan dienen inspanningen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid. Indien blijkt dat enige reclame ten onrechte is geuit en Quality Tools Holland B.V. in het kader daarvan werkzaamheden heeft verricht c.q. zaken heeft geleverd, heeft zij het recht om dit een en ander aan koper tegen normaal bij haar geldende prijzen in rekening te brengen.

5.  In het geval van een reclame dient Quality Tools Holland B.V. in de gelegenheid te worden gesteld om de klacht ter plaatse te onderzoeken, De koper mag dan ook, zo lang niet vast staat dat Quality Tools Holland B.V. niet van deze bevoegdheid gebruik zal maken, de zaak niet verwerken/demonteren noch haar aan Quality Tools Holland B.V. retourneren. Quality Tools Holland B.V. heeft niettemin het recht te verlangen dat een representatief monster onverwijld aan haar wordt toegezonden. Indien met inachtneming van het in dit lid gestelde retournering plaatsvindt dan dient koper de kosten daarvan voor zijn rekening te nemen. Acceptatie van de zaak betekent niet dat Quality Tools Holland B.V. de reclame aanvaart.

ARTIKEL 10: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1.  Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting, waar nodig, van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten.

2.  Alle geschillen die tussen Quality Tools Holland B.V. en de koper ontstaan worden onderworpen aan het oordeel van de Burgerlijke Rechter die bevoegd is in het Arrondissement van Breda, Nederland, tenzij wettelijke bepalingen/verdragsbepalingen zich daartegen verzetten.

 

04-01-2016 Etten-Leur